G2:34b(Beskrivning:)
            Descriptio.
                                                             giärdhet.  horfwar.  summa.  engh.
                                                              tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     Qwarnstadh består aff cronehemman 7,
             uthjordher 4.
A.  Dhes åker är i giärdhet aff sandjordh, till                            40.
B.  I horfwor är dito jordmon,                                                15 1/2.
C.  Engen är hårdwall, en deel något tätt skogh-
     wuxen för jägarparkerna skull i Diupkiärret,
     dhen öfriga deehlen af medhelmottigh gräswäxt, till                        70.
D.  Skarpt muhlbete är till dhenne by på Alfwaret,
     ingen skogh som dhe få bruka, fijske i stoora
     siöön.                                             _______________________
                                                    Summa.                           55 1/2.  70.

               Grannarna.
1.  Mattz Larsson, 1 crone                            4 4/5.   2 1/2.   7 3/10.    8.
2.  Enkian hustru Cherstin, 1 crone ödhe       4 4/5.   1 1/2.   6 3/10.    8.
3.  Jon Elloffsson, 1 crone                             6 4/5.   1 1/2.   8 3/10.   11.
4.  Lars Oloffsson, 1 crone                           6 2/5.    1.       7 2/5.     10.
5.  Gambla Lars Persson, 1 crone                4 4/5.    2 1/2.   7 3/10.    8.
6.  Mårthen Persson, 1 crone                       4 4/5.    2 1/2.   7 3/10.    8.
7.  Unge Lars Persson, 1 crone                    7 3/5.    4.       11 3/5.    12.

                   Uthjordher i engh allenast.
     Swen Jönsson i Nyby, crone                                                         1 1/2.
     Nihlz Månsson i Bläsinge, crone                                                    1 1/2.
     Kyrkioheerdhen i Kiälla,                                                                1.
     Oloff Albrechtsson i Gudsiö,                                                          1.
                                                              _________________________
                                                      Summa      40.   15 1/2.   55 1/2.   70.

     Nota Bene.
     Desse alla lijka giordhe i giärdhe och i horfwor medh uthiordharna,
     bekomma hwardera 8 tunland, dhet är 4 tunland åhrligit uthsädhe,
     engh 10 lass.