G2:35c(Beskrivning:)
           Descriptio.
                                                                   giärde.  horfwor.  summa.  engh.
                                                                 tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     Hagelstadh beståår aff cronehemman 6,
     skatte uthiordh 1, crone uthiordh 1,  
     preste hop 1.

A. Åkeren i gierdhet är aff sandmylla medh
     örjordh iblandh, till                                                                 18.
B.  I horfworna är grof steenöhr och gruusachtigh
     jordh, är sällan bärande, uthan serdeles
     åhrswäxt,                                                                               37.
C. Engen är medhelmattigh1 hårdwall, mycket
     med skough igen wäxt för jägparkerna
     skull, hwilka dhe intet få bruuka eller röra,
     och för dhen skull slå, till                                                                  67.
D. Ingen skough uthan skarp uthmarch på
     Alfwaret, som de bruka för nödh skull för
     muhlbete, fiske i Westersiön.
                                                                       ______________________
                                                                 Summa                     55.     67.

        Grannarna.
1.  Simon Ohlsson, crone 1                                 2 1/4.   7        9 1/4.    8.
2.  Joen Ohlsson, 1 dito                                      2 1/2.   7 1/2.   10.      8 1/2.
3.  Erich Nihlsson, dito 1 ödhe                            2 1/4.   6         8 1/4.    8.
4.  Anders Jönsson, 1 crone                                2 1/4.   4 1/2.   6 3/4.    8.
5.  Lars Ersson, 1 dito                                        3 1/2.    5.       8 1/2.    12.
6.  Per Ersson, 1 dito                                          2 1/2.    4.      6 1/2.    8 1/2.

          Uthjordhar.
     Knut Andersson i Långerum, skatte                2 3/4.    3.      5 3/4.    9.
     Kyrkioherdhen i Kiälla,                                                                   2 1/2.
     Mattz Persson i Wijdh, crone uthan ränta                                        2 1/2.
                                                                          ____________________
                                                             Summa    18.     37.     55.     67.

     Nota Bene.
     När de alla lijka i giärdhet hwilket skall brukas
     åhrligt, dåch ganska skarp jordmån, löper på hwar
     2 1/2 tunland, i horfwor på hwar 5 2/3 tunland, giör i
     åhrligt uthsädhe på hwar 4 1/4 tunland, engh 9 1/6 lass.


______________________
1Fel för medhelmåttigh.