G2:37(Beskrivning:)
                Descriptio.                                                      Åker.   engh.  
                                                                                      tunland.  lass.
     Långerum, skattehemman 1 eenstakat.
A.  Åkeren är aff sandmylla jordblandat, men
B.  Engen är mycket lijten och skarp.
C.  Hafwer dhenne gårdh intet muhlbete, eller synnerligh uth-
     march, uthan i Skogzhubbn / som dhe kalla / hwilken
     han medh loff hafwer aff jägmästaren, för dhet
     han holler hägn omkringh jaghparken.
              Åboen her på heeter.
     Knut Andersson, skatte                                               15 1/2.    4.

     Nota Bene.  Åhrligit uthsädhe hemma är 8 tunland.


(Rubrik:)
Geometrisk charta af Långerum i Kiälla sochn och Åkerbo häradh.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Hagelstadh eghor möther.
Beetz hage.
Möchel-horfwa eghor möther.
Ahlfwaret möther.