G2:40(Beskrivning:)
                Descriptio.                                                      Åker.   engh.
                                                                                     tunland.   lass.
Wester   Hållingztorp cronehemman 1.
A.  Åkern är aff något skarp sandiordh, mycket grund
     emedhan han ligger uth på Alfwaret.
B.  Engen är theslijkest skarp, för den skarpa hellebotten
     undher, elliest uthmark och andra qvaliteter är
     dhet lijka medh Öster Hållingztorp.
              Åboen heeter.
     Oloff Persson, cronehemman                                         14.      3.
    
     Nota Bene.   Åhrligit uthsädhe på denne är 7 tunland.

     Elliest såsom desse bådhe hemman, Wester Hållingztorp och
     Öster Hållingztorp liggia så när tillhopa, att allenast en
     gata är dem emillan och dhet ena nembligen Wester Hållingz-
     torp hafwer åker hoos det andra, uthan hwilken han
     omöijeligen kan beståå, eller bruka hemmanet,
     altså syntes skiäligt att de bägge ginge till lijka deehl-
     ningh medh hwarandra, och finge eghor i begge
     giärden, då kunde hwardera bekomma till åhrligit
     uthsädhe 7 1/2 tunland, engh 5 lass.


(Rubrik:)
Geometrisk charta af Hållingztorp i Kiälla sochn och Åkerbo häradh.


(Karttext:)
Stoora Ahlfware möther.
Österhållingztorpz eghor mötha.
Eke skogh.
Ahlfwaret.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.