G2:42c(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                  Giärdhe. hårfwor. summa. eng.
                                                                      tunland. tunland. tunland. lass.
     Gillberga beståår af cronhemman 6 1/2, uthiordher
       3 alla crone.
A.  Åkeren i giärdhet är aff swartmylla, sandblandat, till                38.
B.  I horfworna hwilka liggia uthmedh siökanten är gruus-
     achtigh sandjordh till rågh tienlige,                                           22.
C.  Engen är aff skarp hårdwall hwar af bästa dehlen är   
     medh buskasie och eekeskough så ganska öfwerwext,
     att de föga kunna nyttia meer än en 3 diedeel aff
     engen, orsaken till detta igenwäxande är att de intet
     få rödia något af skogen, emedan det så strängt dem
     är förbudit wedh corporal straff tilgiörandes. En deel
     är och starr, så at engen in alles kan slåås, till                                 52.
                                                                    ______________________
                                                             Summa                        60.   52.
D.  Skarpt muhlbeete hafwa dhe på Alfwaret, ingen
     skough uthan i gierdet,  dhen de hafwa meer skada än
     gagn uthaff, och stundom fijske i Wester siöön eller
     Callmar sundh, så och godt steenbrott uppå
     sina eghor, meen olägligh seglation.

                   Grannarna.
1.  Michel Jönsson, 1/2 crone                          3 1/2.  5.        8 1/2.  5 1/4.
2.  Måns Joensson, 1 dito                               4 1/4.  2 1/2.   6 3/4.  6.
3.  Måns Månsson, 1 dito                               6 1/4.  4.      10 1/4.  8 1/2.
4.  Per Jonsson, 1 dito                                    3 1/2.  2 1/2.  6.        5 1/4.
5.  Zander Persson, 1 dito                              5 1/4.  3 1/2.  8 1/4.   6 5/6.
6.  Nihlz Torstensson, 1 dito ödhe                  5 3/4.  2 1/2.  8 1/4.   8.
7.  Nihlz Larsson, 1 dito                                 6 1/2.  2 1/2.  9.        8 1/6.

               Uthjordher.
     Nihlz Håkansson i Gunnarstorp, ödhe        2 1/4.            2 1/4.    2.
     Michel Jonsson her i byyn, en uthjordh kallas Kyrkiebohlet,       1 1/2.
     Simon Larsson i Hörlösa,                              3/4.             3/4.      1/2.
                                                   _______________________________
                                                    Summa.      38.     22.      60.      52.

Nota Bene.
Desse 6 1/2 grannar lijka delte, bekomma hwardera medh uthjorder 8 4/7.                                                                                        tunland.
och som dhe intet få bruka åkeren offtare än hwartannat åhr, för mangel
skull aff gödzel och siögödzel, hwilken på denne westra stranden intet
wanka will, kunna de intet få åhrligen meer än 4 1/2 tunland, och
engh slå dhe wedh pass 7 3/7 lass.