G2:43b(Beskrivning:)
              Descriptio.                                 Giärdet. Horfwor. Summa. Engh.
                                                                  tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     Hörlösa beståår af cronehemman 5  }
     Gammelby är cronehemman        2  }  Summa 7.         
           Och liggia bådhe i ett gierdhe.
A.  Åkeren beståår aff Alfware jordh myckit skarp och
     stenigh, till                                                                              20.
B.  Horfworna äre af medhelmottigh sandjordh meerendehlz,
     till                                                                                           34.
     Elliest ligger och mästa åkeren i norrgiärdet ödhe, den
     dhe intet bruka, för wattuflodhen skull som kom-
     mer ifrån Hagelsta och Gillberga måssan i synner-
     heet höst och wår, för dess sijda belägenheet skull,
     och serdeles emedhan han är alt för grundh, kan
     han iij heller medh dijken hielpen warda, uthan
     wattnet ståår och syrer på bergzhellen, och förderf-
     war jordhen.
     Engen är hårdwall och en deehl skenwall, mycket
     skarp och i alla qvaliteter såsom Gillberga engh,                             56.
     Intet muhlbeete uthan emillan sina horfwor, komma
     heller intet till siöön medh sina eghor, eij heller hafwa dhe
     steenbrott på sina eghor, uthan måste altsådhant sö-
     kia medh annars låf, ty äre dhe stängdhe på alla
     sijdhor aff omliggiande byar.               _______________________
                                                             Summa                      54.    56.

         Grannarna i Hörlösa.
1.  Jöns Jonsson, crone 1                                   2 6/7.   6.        8 6/7.   8.
2.  Jons Larsson, 1 dito ödhe                             2 6/7.   3 1/2.   6 5/14.  8.
3.  Nihlz Persson, 1 dito ödhe                            2 6/7.   4.        6 6/7.    8.
4.  Ung Nihlz Persson, 1 dito halfft ödhe             2 6/7.   6.        8 6/7.    8.
5.  Simon Larsson, 1 dito                                   2 6/7.   7.        9 6/7.    8.

         Gammelby grannarna.
6.  Simon Håkansson, 1 crone                           2 6/7.   1 1/2.   4 5/14.   8.
7.  Per Nihlsson, 1 dito halfft ödhe                     2 6/7.   6.        8 6/7.    8.
                                                                 _______________________
                                                          Summa    20.      34.      54.     56.