G2:45a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Fröönääs i Pestnäs sochn och Åkerbo härad.


(Beskrivning:)
              Descriptio.                                                        Åker.  engh.
                                                                                     tunland.  lass.
     Fröönääs beståår aff cronehemman 1 eenstakat.
A.  Åkeren uthi gierdhet och horfworna är sandmylla, till   15 1/2.
B.  Men dhen horfwan nedre wedh siöön är bara
     flogsandh, till                                                                 4 1/2.
                                                                  ______________________
                                                                Summa,            20.
C.  Engen är aff skarp hårdhwall och höghländt, till                       12.
     Her till är ingen skog, men beetzmarck på skarpa
     Alfwaret, och fijske i Öster siöön.

             Hemmanet åboor.
     Per Larsson, 1 crone                                                     20.     12.

     Nota Bene.
     Åhrligit uthsädhe till detta hemman 10 tunlandh.