G2:46c(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                                        Åker.  engh.
                                                                                        tunland.  lass.
     Troosznäs beståår af cronehemman 6.
A.  Åkeren uthi sielfwa gierdet är sandmylla med
     lijtet swartmylla iblandh, till                                              20.
B.  Dhet öfriga widh siön är hwijtt flögsandh, till                    32.
C.  Engen är af hårdwall, en deel så skarpt att det mesta
     dehlen brukas till kiödderbeete och kan föga slås öfwer,              39.
                                                                               ______________
                                                                            Summa,   52.      39.
D.  Hafwer ingen skog, uthan skarp beetesmarch
     på Alfwaret, fiske i Öster siöön.

               Grannarna.
1.  Per Swensson, 1 crone                                                  8 2/3.   6 1/2.
2.  Per Knutsson, 1 dito halft ödhe                                      8 2/3.   6 1/2.
3.  Jöns Andersson, 1 dito                                                  8 2/3.   6 1/2.
4.  Swen Andersson, 1 dito                                                8 2/3.   6 1/2.
5.  Nihlz Knutsson, 1 dito halft ödhe                                   8 2/3.   6 1/2.
6.  Mattz Andersson, 1 dito nys uptagit                               8 2/3.   6 1/2.
                                                                         ___________________
                                                                          Summa,     52.      39.
     Nota Bene.
     Åhrligit uthsädhe på hwardera 4 1/3, engh 6 1/2 lass.