G2:47b(Beskrivning:)
                     Descriptio.                      Giärdhe.  horfwor.  summa.  engh.
                                                              tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     Pestnääs Kyrckeby beståår af
     cronehemman 4 och 2:ne obygde.
A.  Åkeren i norrgiärdhet är aff sandmylla, till                           6.
B.  I södergiärdet är swartmylla sandblandat,                          21.
C.  I horfworna på Ahlfwaret,                                                 6 1/2.
D.  Engen är af medhelmottigh hårdwall och
     en deehl är starrwall, till                                                               50.
     Ingen skough, intet annat muhlbeete
     uthan på skarpa Alfwaret, hafwer och
     lgenheet på sina eghor till steenbrott,
     fijske som andra i stoora siöön.
                                                     _____________________________
                                            Summa,                                   33 1/2.  50.
             Grannarna.
1.  Anders Nihlsson, 1 crone                            4 1/2.  2 1/2.    7.      8 1/3.
2.  Nihlz Nihlsson, ödhe 1 dito                         4 1/2.  1.        5 1/2.  8 1/3.
3.  Nihlz Jonsson, 1 crone                                4 1/2.  1.        5 1/2.  8 1/3.
4.  Simon Persson, 1 dito                                 4 1/2.  2.        6 1/2.  8 1/3.
5.  Kyrckioherdhen herr Gustaf, ett obygdt      4 1/2.             4 1/2.  8 1/3.
6.  Anders Nihlsson och Simon Persson i denne
     by bruka halfparten hwar af ett obygdt,       4 1/2.             4 1/2.  8 1/3.
                                                     ______________________________
                                                Summa,           27.    6 1/2.  33 1/4.  50.

     Nota Bene.
     Om dhesse 5 hemman skulle dehlas lijka
     och herr Giösta finge behålla dhet ena för sigh
     till Prästegårdhen, doch för uthlagor som dher afgåår
     och dhe 5 deehlte sigh lijka emillan så i horfwor
     som åker och engh, löper på hwar 5 4/5 tunland
     åker, och engh 8 1/3 lass, dhet är åhrligit uthsädhe
     4 tunland.