G2:48b(Beskrivning:)
                  Descriptio.                   Gierdet. horfwor. torpare. summa. engh.
                                                                                  horfwor              lass.
     Lilla Horn beståår aff cronehemman 2 heela
               och 2 halfwa.
A.  Åkeren hemma är aff sandjordh mycket grund, till                   17.
B.  I torparehorfworna, hwilka tillförende af åth-
     skillige andre warit brukadhe, men nyligen
     på en jordransakningh tillijka medh dhess ränta
     tillfallit denna by som närmast dher till
     ligger, äre aff sandmylla medh swart-
     mylla iblandh, till                                                                      32.
C.  Engen är traffeligh skougwuxen, och får intet
     rödias för eek och hassel skull, som dhe förbudne
     äre att rödia, och kan intet slås öfwer,                                             28.
D.  Hafwer ingen skough till nyttia, lijtet muhlbeete
     i beetzhagen som till byn ligger, såsom och
     något steenbrott, men komma intet till
     siöön med sina eghor.
 
                  Grannarna.
1.  Jon Michelssn, 1 crone halft ödhe                     3.    1.    8.    12.    7.
2.  Jon Månsson, 1/2 crone                                    3.    1.    8.    12.    7.
3.  Anders Nihlsson, 1 dito                                    3.    2.    8.    13.    7.
4.  Jon Aronsson, 1/2 dito                                      3.    1.    8.    12.    7.
                                                                 ____________________
                                                       Summa,        12.    5.   32.   49.   28.

    Nota Bene
     Deelt emillan desse 3 heela hemman, får hwar 16 1/3 tunland, dhet
     är 8 tunland åhrligit uthsädhe, och engh 9 lass.