G2:50b(Beskrivning:)
             Descriptio.                                                            Åker.  engh.
                                                                                        tunland.  lass.
     Stenninge beståår aff cronehemman 6,
     af hwilka 2 halfwa allenast äre behållne,
     uthjordher 3.
A.  Dess åker i gerdhet beståår aff sandmylla, till                   26.
B.  Trädhet är Alfware jordh,                                                 4.
C.  Engen är hårdwall temligh wijdh, dåch sonnt
     odugligh kan in alles slås, till                                                       63.
D.  Her är ingen skough, uthan uthmarch och beetz-
     marck på Alfwaret hwar på tillförendhe 
     warit optagne några små hårfwor men
     nu liggia ödhe, och för dess skarpheet skull
     föga dughligt emedhan dhe liggia uth på Ahlfwa-
     ret, hwarest synnes bara hällebotten rundt
     omkring.                                                  _____________________
                                                                   Summa,          30.     63.

               Grannarna.
1.  Lars Persson, crone1 halfparten ödhe                            5 7/25.  10 1/2.
2.  Michel Jonsson, dito 1 ödhe                                         5 19/25.  11 3/4.
3.  Jon Nihlsson, 1 dito ödhe                                             3 21/25.   7 1/2.
4.  Anders Knutsson, 1 dito ödhe                                      6.          12 1/4.
5.  Simon Persson, 1 dito halfparten ödhe                          5 7/25.   10 1/2.
6.  Knut Knutsson, 1 dito ödhe                                         3 21/25.    7 1/2.

           Uthjordher.
     Hans Månsson i Siöwijk,                                                              3/4.
     Nihlz Ohlsson i Lundby, ödhe                                                     1 1/2.
     Pelle Ödde, ibidem ödhe                                                              3/4.
                                                                                __________________
                                                                     Summa,             30.     63.

     Nota Bene
     När dhesse 6 hemman wardha lijka deehlte, och få uthiordarna
     till, bekommer hwar 5 tunland, dhet är 2 1/2 tunland åhrligt
     uthsädhe, och engh 10 1/2 lass.