G2:52b(Beskrivning:)
                   Descriptio.                             Giärde.  horfwor.  summa.  engh.
                                                                 tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     Hallnääs beståår af cronehemman 9.
A.  Dess åker i gerdet är aff något sandblandat swart
     mylla något grundh, till                                                           30.
B.  I horfworna är sandjordh, till                                                 10.
C.  Engen i södergiärdhet är godh hårdwall, men
     i norregiärdhet skarp hård och skenwall.                                          54.
     Ingen skough som de kunna hafwa någon nytta aff,
     skarpt muhlbete så och godt fijske i Öster siöön.              
                                                                         ___________________
                                                           Summa,                          40.    54.
                  Grannarna.
1.  Jon Trullsson, ödhe 1 crone                               3 1/3.  1        4 1/3.  6.
2.  Knut och Nihlz Mattzssönner, ödhe 1 dito          3 1/3,  1 1/2,  4 5/6.  6.
3.  Jon Persson, crone 1                                         3 1/3.   3/4.    4 1/12.  6.
4.  Eloff Stensson, 1 crone ödhe                             3 1/3.   3/4.    4 1/12.  6.
5.  Lars Eloffsson, 1 crone                                      3 1/3.  1 1/2.  4 5/6.   6.
6.  Lars Torstensson, 1 crone                                 3 1/3.  1.       4 1/3.   6.
7.  Oloff Persson, 1 crone                                      3 1/3.  1 1/4.  4 7/12.  6.
8.  Anders Persson, 1 crone                                   3 1/3.  1.       4 1/3.   6.
9.  Per Jonsson, 1 crone                                         3 1/3.  1 1/4.  4 7/12.  6.
                                                               _________________________
                                                             Summa.     30.    10.     40.     54.

     Nota Bene.
     Hafwa hwardera aff desse grannar i
     bytesmarchen emillan sigh och Siötorp, engh
     2 lass, fördenskull när desse warda lijka delte
     öfwer alt i horfwor såsom tillförendhe i gierdet,
     löper på hwar 4 4/9 tunland, dhet är åhrligit
     uthsädhe 3 tunland, och engh 8 lass.