G2:54b(Beskrivning:)
             Descriptio.                                   Giärde.  horfwor.  summa.  engh.
                                                                  tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     Knijse cronehemman 2, uthjordhar 3.
A.  Åkeren i giärdet är aff swartmylla, mycket
     klappersteen ibland, till
B.  I hårfworna är ganska skarp Alfware jordh
C.  Engen är medelmottigh hårdwall, till
D.  Elliest är her till ingen skough som får brukas,
     uthan små eek och hassel skogh i hwilken
     är en jagparch som kallas Knijsekiärr, och
     förtager en deehl af engen, skarpt
     muhlbeete på Alfwaret, så och fijske
     i stoora siöön, sampt steenbrott.
                                                            _________________________
                                                         Summa,                         13 1/2.   27.
                 Grannarna.
1.  Nihlz Ohlsson, crone 1                                       3.   4 1/4.   7 1/4.   9.
2.  Per Erlandsson, 1 dito ödhe                                3.   3 1/4.   6 1/4.   9.

           Uthjordar.
     Michel Larsson i Hielmsta, crone                                                     3.
     Per Larsson i Loffta, crone                                                              3.
     Nihlz Nihlsson i Haglunda, frelse                                                      3.
      och Ahlböke sochn.                _______________________________
                                                    Summa.             6.   7 1/2.  13 1/2.   27.
                    
     Nota Bene.
     Dhesse 2 hemman lijka gierdhe medh uthiordarna, bekomma
     hwardera 6 3/4 tunland, dhet är åhrligit uthsädhe 3 1/2 tunland,
     och engh 12 lass.