G2:55(Rubrik:)
Geometrisk charta af Gijhl i Pestnääs sochn och Åkerbo häradh.


(Beskrivning:)
                   Descriptio.                                                          Åker.  engh.
                                                                                            tunland.  lass.
     Gijhl cronehemman 1 ödhe, uthiordher 2, presthåp 1.
A.  Åkeren är aff sandjordh,
B.  Engen aff medhelmottigh hårdwall.
     Ähr och i detta giärdhet cronskough som intet får brukas, mycket
     skarp beetesmarck på Alfwaret, sampt fijske i Östersiöön.
     Åboen hafwer warit Anders Joensson benämbdh,                  6.       8.

                       Uthjordhar.
     Per Larsson i Låffta, crono,                                                  1 3/4.   4.
     Michel Larsson i Hielmsta, crone,                                                   1 1/2.
C.  En kyrckio engh, som och Per Larsson i Loffta brukar,                     1/2.
                                                                                           ___________
                                                                              Summa.     7 3/4.   11.
     Nota Bene
     Åhrligit uthsädhe medh uthjorden 3 1/2 tunland, engh 8 lass.
     Elliest blifwer uthiordherna uthi engh allenast lijka deehlte emillan
     Loffta grannarna, nembligen på hwar 2 lass.


(Karttext:)
Knijse eghor mötha.
Ahlfwaret på dhenne sijdhan.
Eekeskough.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Jelmsta eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.