G2:56(Rubrik:)
Geometrisk charta af Jelmestad i Pestnääs sochn och Åkerbo häradh.


(Beskrivning:)
                Descriptio.                              Giärdet.  horfwor.  summa.  engh.
                                                                 tunland.  tunland.  tunland.  lass.

     Jelmestad beståår aff cronehemman 2, uthjordh 1 skatte och 1 crone.
A.  Åkeren beståår aff örjordh medh swartmylla iblandh, till        12.
B.  I horfwa är dito jordmon,                                                       4.
C.  Engen är skarp hårdwall, till                                                           21.
D.  Her till är ingen skough som får brukas, muhlbete på Alfwaret, så och
     lijtet strandfijske i Östersiöön.       __________________________
                                                   Summa,                                 16.    21.

                                 Grannarna.
1.  Michel Larsson, 1 crone                                        4.     3.     7.     7.
2.  Tohre Månsson, 1 dito obygdt                               4.     1.     5.     7.

                                 Uthjord.
     Michel Larsson här i byn, crone                              2.            2.    3 1/2.
     Nihlz Persson i Marsiö, skatte                                2.            2.    3 1/2.
                                                    ____________________________
                                                Summa.                     12.   4.   16.   21.

     Nota Bene.
     Dhesse 2 hemman medh uthiorden lijka dehlte,
     uthfå hwardera 7 tunland, thet är åhrligit 4 tunland, engh 8 3/4.


(Karttext:)
Gijlz eghor mötha på dhenne sijdhan.
Lofta eghor mötha här.
Kiödder beethe.
Engh.
Bysens uthmarch på dhenne sijdhan.
Eeke skough.
Marsiö eghor mötha på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.