G2:60b(Beskrivning:)
            Descriptio.                                     Giärde. horfwor. summa. engh.
                                                                  tunland. tunland. tunland. lass.
     Wester Wässby skattehemman 1 crone,
          uthjordher 5, skatteuthjordh 2, preststom 1.
A.  Åkeren är aff sandjordh swartblandat, till                            10.
B.  I trädhet är skarp sandjordh, till                                          14.
C.  I horfwor är mycket skarpt uthsädhe, till                              4 2/3.
D.  Engen är medhelmottigh hårdwall, men en deehl starr
     och en stoor deehl som sällan kan slåås, i synnerheet
     hwarest stenbacken och den afhuggna eekeskogen, in alles till           43.
                                                                 ________________________
                                                                                               28 2/3.   43.
     Her till är skarpt muhlbeete på Alfwaret, men ingen
     synnerlig skogh till att bruka, fijske i stoora siöön.

                     Hemmanet åboor.
     Lars Elofsson, 1 skatte                                 11 1/2.  4 2/3.  15 1/2.  17.
 
              Uthjordher.
     Prestestom till Föhra,                                    3 1/2.              3 1/2.    7.
     Erich Wellamsson i Föhraby, crone               2 11/15.          2 11/15.  4 1/2.
     Lars Andersson, ibidem crone                      4.                   4.          6.
     Nihlz Ohlsson i Huuswalla, skatte                 2 1/3.             2 1/3.       4.
     Per Nihlsson i Marsiöö, crone ödhe                3/5.               3/5.       1 1/2.
     Mårten Hansson i Öster Wässby, crone                                            1.
     Per Larsson ibidem, skatte                                                               1.
     Ohl Persson ibidem, crone                                                               1.
                                                                      _____________________
                                                          Summa.  24.     4 2/3.   28 2/3.   43.

     Nota Bene.
     Alla desse crone uthjorder i denna by, som göra
     tillhopa 7 tunland och 14 lass engh, warda lagde
     till dhe 2 cronehemman i Öster Wässby, vide pag proxima.