G2:62



(Rubrik:)
Geometrisk charta af Öster Greeda i Föhra sochn och Förebo häradh.


(Beskrivning:)
             Descriptio.                                   Giärdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                   tunland. tunland. tunland. lass.
     Östergreeda cronehemman 3, uthjordher 3.
A.  Åkeren i giärdhet är sandmylla, till                                         15.
     en deehl är swartmylla sandblandat,                                         5.
     I horfworna är sandmylla medh swartmylla och öhr-
     jordh iblandh,                                                                        10.
     Engen är halfparten steenigh skarp och kan fögha slåås, och
     halfparten medhelmottigh hårdhwall, till                                            30.
     Dhenne by hafwer ingen skogh, eij heller någon uthmarch till_________
     muhlbeete, uthan i sin egen engh, ty de warda omstängde       30.     30.
     på alla sijdhor aff omliggiande byar, allenast fijske
     hafwa dhe wedh sin strandh i Östersiöön.

         Grannarna.
1.  Nihlz Jansson, 1 crone ödhe                         6 1/10.   3.     9 1/10.  9 1/6.
2.  Nihlz Larsson, 1 dito halfparten ödhe            2 1/5.   3 1/2.  5 7/10. 3 1/3.
3.  Per Ohlsson, 1 dito halfparten ödhe              7 1/5.  1 1/2.  8 7/10. 10 1/2.

           Uthjordher.
     Mårthen Jansson i Öster Wässby, crone                   2.       2.
     Lars Nihlsson i Föhra, crone                         2 1/5.             2 1/5.  3 1/3.
     Unge Nihlz Mattsson i Södhergreeda,           2 3/10.           2 3/10. 3 2/3.
                                                                       ____________________
                                                        Summa.     20.     10.     30.     30.

Nota Bene.
När desse 3 hemman warda lijka deelte och fåå uthjordarna till,
löper på hwardera 10 1/3 tunland, dhet är 7 tunland åhrligit uthsädhe,
och engh 10 lass.


(Karttext:)
Huusballa1 eghor mötha.
Skarp engzwall.
Bröstwären.
Bröst-wären.
Fijskebodhar.
Wåhlböthe2.
Medhelmottigh engzwall.
Skarp engh.
Engh.
Engh.
Föhrabyz eghor mötha på dhenne sijdhan.
Godh engh.


_____________________
1Fel för Huuswalla?
2Fel för Wåhlbölhe?