G2:64b(Beskrivning:)
           Descriptio.                                  Giärdhe.  horfwor. summa. engh.
                                                                 tunland. tunland. tunland. lass.
     Föhra Kyrkieby skattehemman 1,
     cronehemman 5, crone uthjordher 6, skatte uthjordh
     1, prestestom 1, frelse uthjordh 1.
A.  Åkeren beståår aff swartmylla sandblandat, till                   12.
     Dhet öfriga är altsammans sandmylla, till                             51.
B.  I horfworna är grundh Alfwarejordh, till                             25.
C.  Engen är halfparten skarp och oduglig måsswall som
     fögha kan brukas till kiödderbeete, men det öfrige
     är medhelmottigh hårdwall, till                                                        84.
                                                                      ______________________
                                                                                               88.      84.
     Lijtet muhlbeete på Alfwaret är till denne
     by, men ingen skogh, strandfiske i Östersiöön.

               Grannarna.
1.  Bengt Larsson, 1 crone                              7 7/12.  5.     12 7/12.  9 2/3.
2.  Erich Wellamsson, 1 dito                            8 2/3.   3.     11 2/3.   11.
3.  Per Andersson, 1 dito                                9 3/4.  2 1/2.  12 1/4.  12 1/6.
4.  Nihlz Ohlsson, 1 skatte                             12 1/2.  4.      16 1/2.  16.
5.  Lars Nihlsson, 1 crone halfft ödhe               4 1/3.  2.        6 1/3.  5 1/2.
6.  Lars Andersson, 1 dito halfft ödhe               3 3/4.  2.        5 3/4.  4 3/4.

                Uthjordher.
     Mårten Hansson smedh i Öster Wesby, crone 3 1/4.         3 1/2.  4 1/6.
     Nihlz Larsson i Husswalla, crone                  2 1/2.            2 1/2.  3 1/2.
     Nihlz Larsson i Östergredha, crone ödhe      1 1/12.          1 1/12. 1 1/3.
     Ohl Nihlsson i Södhergredha, crone             1 1/12.          1 1/12. 1 1/3.
     Nihlz Persson, ibidem crone                           1/4.              1/4.     1/2.
     Unghe Nihlz Mattsson, ibidem crone              1/4.              1/4.     1/2.
     Nihlz Ohlsson i Huusswalla, skatte                4 1/3.          4 1/3.  5 1/2.
     Michel i Follberga frelse majoren Anders Bergh 3 3/4. 1 3/4. 5 1/2. 5.
     Preststom till Föhra kyrckia,                                  4 3/4.  4 3/4.   3.
                                                         ___________________________
                                                    Summa.         63.     25.     88.     84.

     Nota Bene.
     När dhesse 5 cronehemman emoot sina uthjordhar som dhe
     mista annorstädhes, bekomma alla dhe cronejordhar
     som her i gerdet liggia, och warda lijka deehlte, löper
     på hwar 11 2/5 tunland, dhet är 8 tunland åhrligit uthsädhe,
     och engh 10 4/5 lass.