G2:71a(Beskrivning:)
              Descriptio.                                   Gierdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                    tunland. tunland. tunland. lass.
     Södergreda cronehemman 4.} ligger bådhe
     Torp skattehemman 1.          } i ett gierdhe.
     Croneuthjordher 2, Preststom 1.
A.  Åker i giärdhet är mest aff örjordh, och något
     lijtet sand och swartmylla iblandh, till                                   24.
B.  Horfworna äro och aff lijka jordmån, till                             36 1/2.
C.  Engen är medhelmottigh hårdwall och en deehl starr,
                                                                       _____________________
                                                                                              60 1/2.  72.
D.  Nota Bene. Dher uthinnan är och een
     stoor sank mosse, som ingen kan komma åth till
     slåå, wexer eij heller annat der uthi än groff
     starr och wass, dher till medh wedh siöön är
     en stoor widd och stenigh platz, som intet
     tienar till engh uthan kiödderbeethe.
     Elliest är her till ingen skogh, men lijtet
     muhlbeete på Alfwaret, så och strandfijske i
     Östersiöön.

              Grannarna i Södhergreedha.
1.  Gamla Nihlz Mattsson, 1/2 crone ödhe             3 1/2.  8.     11 1/2.  10.
2.  Unghe Nihlz Mattsson, 1 dito                           1 5/6.  7.      8.         5.
3.  Nihlz Persson, 1 crone                                     3 3/4.  7.    10 3/4.   10.
4.  Oloff Nihlsson, 1 dito                                       3 3/4.  5.     8 3/4.    10.

                 Grannarna i Torp.
5.  Per Jönsson 1/2 crone ödhe                              3 3/4.  3.      6 3/4.   10.
6.  Torsten Ohlsson, 1 skatte                                3 3/4.  6 1/2.  10 1/4. 10.

            Uthjordher.
     Per Jönsson i Jurstadh, ödhe                            1 5/6.             1 5/6.   5.
     Per Simsson, ibidem, skatte                             1 5/6,             1 5/6,   5,
E.  2ne engzhåpar lydha till Prestebohlet i Föhra,                                   2.
                                                                          ____________________
                                                         Summa.       24.  36 1/2.  60 1/2.  72.

     Nota Bene.
     När desse 5 cronehemman deles lijka i hårfwor och
     giärdhe, och få uthjorden till, bekommer hwardera 9 3/5 tunland,
     dhet är 6 tunland åhrligit uthsädhe, och engh 11 1/5 lass.