G2:73c(Beskrivning:)
              Descriptio.                                       Åker. horfwor. summa. engh.
                                                                  tunland. tunland. tunland. lass.
     Askelunda cronehemman 4,
     af hwilke 3 ödhe.
A.  Åkeren i giärdet är swartmylla men
     så skarp och grund, att hon näppligen kan
     skyla bihllen på många ställen, och är
     hårdha jellebottn undher, till                                                   20.
B.  Horfworna äro af dito jordemon,                                          15.
C.  Engen är skarp hårdwall mächta backug
     och stenigh, och lijtet starr iblandh, till                                            24.
     Her till är ingen skogh, skarpt betesmarck
     på Ahlfwaret, och komma intet till siöön på
     någondera sijdhan medh sijne eghor.

                  Grannarna.
1.  Oloff Jacobsson, 1 crone ödhe och afhijst1,           5.    3 1/2.  8 1/2.  6.
2.  Lars Jönsson, 1 dito uptagit på frijheet,                  5.    3.       8.       6.
3.  Lars Jönsson, 1dito ödhe                                       5.    5.     10.       6.
4.  Enckian hustru, 1 ödhe och afhyst                          5.   3 1/2.   8.       6.
                                                                 ________________________
                                                      Summa,               20.    15.    35.    24.

     Nota Bene.
     Dhesse lijka deehlte öfwer alt, bekommer
     hwar 8 3/4 tunland, kan rächnas för
     5 tunland åhrlig åker, och engh 6 lass.


_____________________
1Fel för afhyst.