G2:77(Rubrik:)
Lilla Staketorp eller Stacketorp i Alböke sochn och Förebo häradh.
Geometriska charta.


(Beskrivning:)
               Descriptio.

      Lilla Staketorp cronehemman 1 eenstakat ödhe.
A et B. Åkeren och engen äro af samma qvaliteter som föregåendhe
      Stoora Stacketorp, jemwel är dhet aff lijka beskaffenheeter
      uthi alt öfrigit. Och hafwer hemmanet tillförende ägodt
      en widh nampn.
      Oloff Jönsson, 1 crone ödhe                    7 1/2 tunland, 4 lass engh.

      Nota Bene. Åhrligit uthsädhe 5 tunland.


(Karttext:)
Stoora Stacketorpz eghor mötha här.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Starretorpz eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.