G2:78(Rubrik:)
Geometrisk charta af Gelsby i Alböke sochn och Förebo häradh.


(Beskrivning:)
     Gelsby hafwer tillförende warit 1/2 cronehemman, men ligger
     nu aldeles ödhe, och warit i många åhr brukat aff
     Stoora Stacketorp, och beståår dhet i 2 horfwor
Lit A  den stoora som bestååt aff 2 1/2 tunland, och 4 lass engh.
     Brukar Biörn Ohlsson i Stoora Stacketorp för 1 penning 20 öre
     sölfwer myntt.
Lit B.  Den lilla är 2 tunland och lydher till enckian hustru Carins
     ödhe gårdh, ibidem uthan ränta och ligger för fäfooth, och
     giöra dhe tillhopa in alles 4 1/2 tunland ganska skarp
     sandjordhz åker, dhet är 3 tunland åhrligtt uthsädhe,
     och engh 4 lass.


(Karttext:)
Åker.
Stoora Ahlfwaret på alla sijdhor om dhesse horfwor.
Gårdz ställe.
Åker.
Engh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.