G2:79b(Beskrivning:)        
                  Descriptio.                               Gierdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                  tunland. tunland. tunland. lass.
     Ormöga skattehemman 2, cronehemman 1.
A.  Åkeren beståår af örjordh medh swartmylla ibland,
     och horfworna äro aff sandjordh, in alles till                          23.
B.  Engen är skarp hårdwall, till                                                          24.
     Till denne by är ingen skogh, lijtet muhlbeete på skarpa
     Ahlfwaret, så och understundom något lijtet fijske i
     Wester siöön.

                  Grannarna.
1.  Per Biörsson, 1 crone                                    2 1/2.  6.       8 1/2.  4 1/2.
2.  Per Trullsson, 1 skatte                                    4.     1 3/4.   5 3/5.  7 1/2.
3.  Nihlz Elofsson, 1 skatte                                 6 1/2.  3.      9 1/2.   12.
                                                             _________________________
                                                  Summa.            13.   10 3/4.  23 3/4.  24.

     Nota Bene.
     Dhetta cronehemman kan rachnas1 i åhrligit uthsädhe 6 tunland, engh
     4 1/2 lass, emedhan dhess deehl beståår mästededehlen i horfwor,
     hwilka äro uptagne af uthmarcken, och äro temligen skarpa, ty kan
     intet högre der på rächnas än 5 tunland åhrligt åker, och engh 4 1/2 lass
     och kan passera för 1/2 hemman.


(Karttext:)
Stoora Ahlfwaret möther här.
Beethz haga.
Stacktorps eghor mötha.
Starrtorpz eghor mötha.
Engh.
Kiödder beethe.
Ahlböke byz eghor mötha på dhenne sijdhan.


_____________
1Fel för rächnas.