G2:80b(Beskrivning:)
               Descriptio.                                Giärdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                 tunland. tunland. tunland. lass.
     Ähleklinta skattehemman 1, crone-
     hemman 2 ne.
A.  Åkeren beståår aff sandjordh medh swart-
     mylla ibland, till, sampt horfworne,                                    20.
B.  Engen är mestedehlz starr sampt något
     hårdwall iblandh, men temmelig medh
     buskasie öfwerwext,                                                                    22.

     Till denne by är ingen skogh, eij heller annat
     muhlbeete, uthan på skarpa Alfwaret,
     åhlfijske i Callmarsundh om höstetijdhen,
     jemwäl steenbråt på dheras eghor.

                 Grannarna.
1.  Lars Månsson, crone 1 halfft ödhe                   4 1/3.         4 1/3.  7 1/2.
2.  Oloff Andersson, dito 1                                   6 1/2.         6 1/2.  11.
3.  Nihlz Joelsson, skatte                                    2 1/6.  7,    9 1/6.  3 1/2.
                                                                 _______________________
                                                       Summa.         13.    7.     20.     22.

     Nota Bene.
     Dhesse 2e cronehemman lijka giordhe bekommer hwar
     5 1/2 tunland, dhet är 4 tunland åhrligt uthsädhe, engh 9 lass.