G2:83b(Beskrivning:)
               Descriptio.                                                        Åker.  engh.
                                                                                     tunland.  lass.
     Lilla Ista cronehemman 1 eenstakat.
A.  Åkeren är aff swartmylla een deel något
     sandblandat, till                                                             15.
B.  Engen är aff medhelmåttig hårdhwall,                                       12.
     Elliest är her till ingen skog, skarpt muhlbete
     på Ahlfwaret, och elliest inga lägenheeter.

            Hemmanet åbohr.
     Per Ohlsson, cronehemman 1,                                      15.      12.

     Nota Bene.  Åhrligit uthsädhe 10, engh 12 lass.