G2:88b(Beskrivning:)
                                                                   Giärdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                     tunland. tunland. tunland. lass.
     Norre Öfwerwagnborga beståår aff cronehemman 3,
        skattewrakz uthjordh 1.
A. Åkeren i gierdhet är gruusachtigh swartmylla något grundh, till       19.
B. I trädhet är sandmylla jordblandat till roghsädhe tienligit,                  8.
C. I horfworna är öhrjordh meerendeehlen bara steen och gruus, till  10 1/2.
D. Engen i gierdhet är skarp hårdwall, och en deehl är oduglig måssa som
    sällan kan slåås,                                                                             14 1/2.
E. Engen i trädhet och hagarna godh hårdhwall, till                                6.
                                                                            ___________________
                                                                                              37 1/2, 20 1/2.
    Här till är lijtet uthmarch emillan gerdet och siöön,
    som brukas till muhlbeete, så och lijtet åhlfijske om hösten, men elliest
    inga lägenheeter.

                              Grannarna.
1. Gimme Nihlsson, 1 crone                                   8 1/2. 3 1/2. 12.     6 4/7.
2. Jon Persson, 1 dito                                            9 1/10. 4.   13 1/10. 6 6/7.
3. Hemming Torstensson, 1 dito                             5 9/10. 3.    8 9/10. 4 1/2.

                            Uthjordh.
    Oloff Knusson i Södher Wagnborga, crone        3 1/2.         3 1/2.  2 4/7.
                                                                          ____________________
                                                           Summa.    27.  10 1/2.  37 1/2. 20 1/2.
    Nota Bene.
    Dhenne bys annotation är till see
    Södher Wagnborganas annotation.

    Södre Öfwerwagnborga skattehemman 1, crone
    hemman 3, crone uthjordh 1, skatte uthjordh.
    Åkeren beståår aff swartmylla, en deel medh öhrjordh iblandh, till
    I horfworna wed siöön är öhrjordh meerendehlen steen och gruus,
    engen i gerdhet är skarp hårdwall, en deehl är och mächta skarp, som
    sällan plägar kunna slåås till i hagarna godh hårdhwall
                                                                      _____________________
    Her till är lijtet beetesmarch emillan gerdhet och siöön,
    så och i alla andra qvaliteter lijka medh förregåendhe by.

                   Grannarna.

4. Ohl Knutsson, skatte wraak 1                        3 5/6.  4.       7 5/6.  3 1/3.
5. Nihlz Måhnsson, skatte 1                               5.       4 1/2.  9 1/2.  4 5/6.
6. Per Måhnsson, crone 1                                  6 2/3.  2 1/2.  9 1/6.  6.
7. Oloff Persson, dito 1                                      6 2/3.  1 1/3.  8.       6.

                  Uthjordher.
    Nihlz Nihlsson i Nedher Wagnborga, crone   2 5/6.  1 3/4.  4 7/12.  2 1/2.
    Sahlig mester Jöns enckia i Kiöpingh, skatte  4.       1.       5.        3 1/3.
    Nota Bene. Enckian hafwer dhess uthan uthi horfwor hwilket hon cederat
    till Hemming effter dennes inneholdh,                     2 1/2.  2 1/2.
                                                         ___________________________
                                                  Summa.         29.  17 7/12.  46 7/12.  26.
Nota Bene.
När nu Norre och Södhre Wagnborga som liggia i ett giärdhe medh hwar
                                                                                                   andra  slåås till en masse1, och dhe få uthjorden som bådhe i norre och södhra
                                                                                       giärdhe liggia
föruthan skattejordhen till sigh, jämwäl warda lijka alla 7 dehlte,
                                                                            bekomma hwardera
11 2/7 tunland, dhet är 7 3/4 tunland åhrligt uthsädhe, och engh 5 2/7 lass.


____________________
1Fel för måsse?