G2:89b(Beskrivning:)
                                                                 Gierdhe. hårfwor. summa. engh.
                                                                  tunland. tunland. tunland. lass.
     Stoora Nederwagn-
     borga beståår af cronehemman 5,
     crone uthjordh 1.
A.  Åkeren i giärdhet är aff swartmylla, till                               31.
     en deehl är som öhrblandat, in alles
B.  Horfworna som liggia norr om Lilla
     Nedher Wagnborga giärdhe äro aff
     steen och gruusjordh, ganska
     skarpa och grundhe, och pläga sällan
     bähra sädh, till                                                                  9 1/2.
C.  Engen är medhelmottigh hårdhwall,                                              36.
                                                            _________________________
                                                                                           40 1/2.   36.

     Her till är ganska ringa och skarp
     uthmarch, nembligen en lijten randh
     wedh siöstrandhen som brukas till
     beethe, så och lijtet åhlfijske om
     hösten, andra lägenheeter äro her intet.

               Grannarna.
1.  Joen Torstensson, 1 crone                          5 1/14.   3.      8 1/14.  5 5/8.
2.  Börie Nihlsson, 1 dito                                5 1/14.  1 1/4.   6 1/3.   6 3/4.
3.  Nihlz Nihlsson, 1 dito                                 4 5/7.   1 3/4.   6 4/9.   5 5/8.
4.  Torsten Joensson, 1 dito                             10.     1 1/2.  11 1/2.   9.
5.  Per Böriesson, 1 dito                                 5 1/14.  1 1/2.   6 4/7.   5 5/8.

              Uthjordh.
     Häradzhöfdingens wahlborne1 herr Nihlz Ollieqwist
     till Lundegårdh, crone                                1 1/14.    1/2.   1 4/7.   3 7/8.
                                                             _________________________
                                                      Summa.    31.     9 1/2.   40 1/2.   36.

Nota Bene.
Dhesse 5 grannar lijka giordhe föruthan uthjordhen,
bekommer hwardera 7 4/5 tunland, dhet är 6 1/2 tunland åhrligt
uthsädhe, och engh 6 lass, hwar till kommer och
Jon Torstenssons deehl i Lilla Nedher Wagnborga,
hwilken alla grannarna jemwähl deehla sigh emillan.


___________________
1Fel för wählborne.