G2:90b(Beskrivning:)
                   Descriptio.                                        Giärdhe. horfwor. engh.
                                                                             tunland. tunland. lass.
     Lilla Nederwagnborga
     beståår af skattehemman 1, croneuthjordh 1.
A.  Åkeren i giärdhet är af swartmylla tem-
     ligh gruusachtigh,                                                              18.
B.  Horfworna är bara öhrjordh, och af lijka be-
     skaffenheet som näst föreskrefne bys
     horfwor,                                                                            3.
C.  Engen är medhelmottigh hårdwall,                                               16.
                                             _________________________________
                                                                                             21.      16.
     I uthmarchen och andra qvaliteter är
     denne lijka medh näst föreeskrefne
     by Stoora Needherwagnborga.

            Hemmanet åbohr.
     Sahligh mästare Jons effterlefwerska
     hustru Elisabeth Spaak, skatte 1                           13 1/2.    3.      12.

              Uthjordh.
     Joen Torstensson i Stoora Nedherwagnborga,       4 1/2.                4.
                                                                              _________________
                                                                Summa.     18.       3.       16.
     Nota Bene.
     Af Johan Torstenssons uthjordh fåhr
     hwar granne i Stoora Nedherwagnborga
     9/10 tunland, dhet är 1/2 åhrligit uthsädhe.