G2:92b



(Beskrivning:)
                     Descriptio.                               Giärde. hårfwor. summa. engh.
                                                                   tunland. tunland. tunland. lass.
     Häszleby cronehemman 4.
A.  Åkeren är mästedelen aff sandjordh
     swartblandat, mycket grund och tåhl
     ingen torcka,                                                                       44.
B.  Hårfworna äro aff skarp och grund öhrjord
     och med groof steen iblandh, till                                             8.

     Till denne by är ingen uthmarck, för de
     andre omliggiande byar gräntza så
     när intill, undantagandes wäster
     wedh byn är en hallmåsse, som intet kan
     brukas uthan till bete nar1 torr sommar
     äro, dess emellan är han fahrligh för boskapen,
     och måste de för denskull beeta sin boskap
     på dhen skarpaste deehlen af engen, medh
     daglig wacht, eller tiudher, ingen skogh
     eller någon an lägenheet finnes här.
C.  Engen är stenigh och skarp hårdwall, till                                         24.
                                                              ___________________________
                                                           Summa.                          52.    24.

              Grannarna.
1.  Ohl Samuelsson, crono 1                                    11.     2.     13.     6.
2.  Enckian Ingred, dito 1                                         11.     2.     13.     6.
3.  Enckian Swen Ohlssons, 1 dito                           11.     2.     13.     6.
4.  Planting Månsson, 1 dito                                     11.     2.     13.     6.
                                                                ________________________
                                                           Summa.        44.     8.     52.    24.
                                                
Nota Bene.
Åhrligit uthsädhe på hwar  8 tunland, och engh 6 lass.

____________________
1Fel för när.