G2:93b(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                                                Åker. engh.
                                                                                              tunland. lass.
     Salmonstorp beståår i sigh sielff aff 3 hemman.
     Och är heela byn i förstone aff herr håpman Lars Assan-
     sson kiöpt till skatte, men sedhan 2 ne förbytte til cronan
     för en annan gårdh i Mörbylonga, dåch lijkwähl hafwer han
     fått konglig frijheet på dhem alla 3 i behaglig tijdh att
     nyttia uthan skatt.
A.  Åkeren är en deehl som kallas Hagåkrarna, hwilka äro aff
     swartmylla sandblandat och stenigh, till                                    10.
     Dhet öfrige i gardet1 är machta2 skarp öhrjordh, och så grundh
     att sombligh städhes synnes bahra hållen på bådhe sijdhor
     om åkrarna,                                                                            19.
B.  Horfworna äro och af samma jordmon och ganska steningh, till 8.
                                                                             __________________
                                                                                                    37.
C.  Engen beståår mästedehlen af en hoop starr, som
     intet synnerligen kan brukas, uthan till wachtbeete,
     en deehl kan slåås nordost om byn, och en deehl är
     och medhelmåttigh hårdhwall, mycket skoghwuxen,
     in alles till,                                                                                           20.
     Denne bys uthmarch beståår merendeln i måsar heel o-
     duglig och farlige för boskapen, doch äro några skarpa
     platzar omkringh måssarna, som äro till beetesmarch
     tienlige, elliest komma desse till Wästersiöön medh sina
     eghor, hwarest de hafwa understundom om hösten något
      åhlfijske.

                 Grannarna som bruka denna by
                 åth hoppman äro allenast twå.
1.  Eloff Persson, 1 crone                                                    18 1/2.        10.
2.  Per Eloffsson, 1 dito                                                       18 1/2.        10.
                                                                                  ________________
                                                                      Summa.           37.          20.

Nota Bene.
Åhrligit uthsädhe på hwar 12 tunland.


____________________
1Fel för gärdet.
2Fel för mächta.