G2:94(Rubrik:)
Geometrisk charta af Lundegårdh i Kiöpingh sochn och Föhrebo häradh.


(Beskrivning:)
                               Descriptio.                                                  Åker. engh.
                                                                                              tunland. lass.
     Lundegårdh cronehemman 1 enstakat.
A.  Åkeren är aff swartmylla  något Alfware jordh ibland och
     stenigh, till                                                                              12.
B.  Engen är hårdwall medh tät skogh bewäxt, till                                     6.
     Ingen uthmarch uthan dhen lilla platzen emillan gårdhen och
     stranden, hwilken är temligh skarp beethesmarch, samma-
     ledhes är och i Rokehagen mycket skarpt bethe och trångt buskasie.
     Understundom om hösten kan wancka något åhlfiske, elliest
     finnes her inga andra lägenheeter.

                     Hemmanet åbohr.
     Heradzhöfdingen wählborne herr Nihlz Olliequist

Nota Bene.  Åhrligit uthsädhe på gårdhen är 9 tunlandh.


(Karttext:)
Salmonstorpz eghor mötha.
Nederwanborga1 eghor mötha.
Engh.
Rokehagen.
Gårdzens uthmarch.
Ahlfwaret möther.
Callmar sundh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


_____________________
1Fel för Nederwagnborga.