G2:96b(Beskrivning:)
                Descriptio.                                                               Åker.  Engh.
                                                                                            tunland.  lass.
     Ramsättra cronehemman 8.
A.  Åkeren så i gierdhet som i horfworna beståår af idhel
     sandjordh medh bröttlor och buskar ibland, in alles till,         78.
B.  Engen är aff skarp hårdwall, till                                                        48.
C.  I öster engen är en stoor deehl odugligit till engh,
     men tienar till godt muhlbeete, hwar till dhet
     och mest brukas, hafwa dhe och dhes uthan nödhtorfftigt
     muhlbeete på uthmarcken, elliest lydher denna
     by stoort beswär och som offtast märkeligh skadha
     af diuren, emedhan de för diurhuuset skull,
     som hardt in till denna by är, sitt tillhåldh
     i deras gerdhe hafwa willia.

                   Grannarna.
1.  Knut Månsson, 1 crone halfft ödhe,                                      9 3/4.    6.
2.  Oluff Nihlsson, 1 dito,                                                          9 3/4.    6.
3.  Swen Nihlsson, 1 dito,                                                         9 3/4.    6.
4.  Hans Ohlsson, 1 dito ödhe,                                                  9 3/4.    6.
5.  Lars Johansson, 1 dito ödhe,                                                9 3/4.    6.
6.  Michel Månsson, 1 dito halfft ödhe,                                      9 3/4.    6.
7.  Oloff Månsson, 1 dito halfft ödhe,                                        9 3/4.    6.
8.  Jon Persson Bure, 1 dito ödhe,                                             9 3/4.    6.                                                                              ________________
                                                                     Summa.               78.     48.

Nota Bene.  Åhrligit uthsädhe på hwar, 5 tunland.