G2:98b(Beskrivning:)
                     Descriptio.                 I giärdhe. I torp.  I tompt.  summa. engh.
                                                       tunland.  tunland. tunland. tunland. lass.
     Sohlberga beståår aff cronehemman 5,
     Prestebohl 1.
A.  Åkeren beståår aff örjordh sandblandat, een deehl
     är och mager sandjordh, till                                                51 1/2.
B.  Engen är aff skarp hårdwall, till                                                       30.
     Lijten och skarp betesmarch emillan Prestgårdhen
     och siöön, så och lijtet fiske i Kiöpingz wijken, men
     elliest inga lägenheeter.

                    Grannarna.
1.  Magister Olaus Vallinus optagit på frijhet, 1 crone,  6 4/7. 1. 1. 8 4/7. 5.
2.  Enkian hustru Elisabet Spaak i Staffanstorp, 1 skattwraak, 6.  1. 7. 4 1/2.
3.  Prestebohlet till Kiöpingh,                             10 1/2. 2.   2.   14 1/2.  8.
4.  Samson, skatt wraak 1 ödhe,                         3 2/7. 2.   4/7.  5 6/7.  2 1/2.
5.  Per Nihlsson, 1 crone ödhe,                           7 1/7. 3.   3/7. 10 4/7.   5.
6.  Simon, 1 crone legat ödhe altsedhan 1611,     4 1/2.       1/2.    5.       4.
                                                                ________________________
                                            Summa.                 30.    8.   5 1/2. 51 1/2. 30.
     Een håp till Kiöpingz Prästegårdh,                                            3.

Nota Bene.
Alla 5 lijka giordhe undhantagandhes Prästebohlet, bekomma hwardera
af böndren 7 2/5 tunland, dhet är effter denne jordhemon 5 tunland
åhrligit, och 4 1/2 lass.