G2:103b(Beskrivning:)
                Descriptio.                                                        Åker.  engh.
                                                                                      tunland.  lass.
     Klinta by cronehemman 4, skattehemman 1.
A.  Åkeren beståår af öhrjordh beblandat medh
     swartmylla, till                                                                47.
B.  Engen beståår en deehl af skenwall, en deehl
     af medelmottigh gräswäxt, och en deehl starr,
     in alles till,                                                                                 33.
                                                                        ____________________
                                                                                         
47.      33.

     Hafwer och dhenne by lijtet skarpt muhlbeete på
     Ahlfwaret emillan byn och sundet, såsom och
     lijtet åhlfijske, men inga andra härligheeter.

                       Grannarna.
3.  Hans Ohlsson, 1 crone,                                                7 5/6.    6.
4.  Hindrich Nihlsson, 1 crone,                                          7 5/6.    6.
5.  Erlandh Börgesson, 1 crone,                                        7 5/6.    6.
6.  Joen Eloffsson, 1 crone,                                               7 5/6.    6.
7.  Anders Nihlsson, 1 skatte,                                          15 2/3.  12.
                                                                          ____________________
                                                               Summa.            47.       33.
2.  Klockaregården,                                                           5/6.      2.
1.  Kiöpingz Kyrckia.

Nota Bene.
Åhrligit uthsädhe på hwar aff croneböndren 6 tunland, och engh 5 lass.