G2:106c(Beskrivning:)
                        Descriptio.                                                       Åker.  engh.

     Gredby beståår af cronehemman 7, crone uthjordh 1.
     Karås är skattehemman 1, och liggia begge i ett
             giärdhe.
A.  Åkeren är merendelen af örjordh, en dehl något
     grundh och stenigh, till                                                         73
B.  Engen är emillan åkrarna, aff medhelmottigh hårdwall
     men mestedelen skarp, och det öfrige är skarp skenwall
     medh lätt buskasie och något skough öfwerwäxt, in
     alles till,                                                                                         50.

     Uthmarcken hafwer dhe på Alfwaret alt nedh till Wäster-
     siön öfwan medh Halltorp, hwar på finnes något
     steenbrott och sakrp beetesmarch, hafwa och undher
     stundom något fijske i sundhet.
                     
                  Grannarna.
1.  Anders Simsson, crone 1,                                              10 1/6.   7 1/2.
2.  Anders Swart, crone 1,                                                   5 1/12.  3 3/4.
3.  Hindrich Jösson, crone 1,                                                7 4/9.   5 1/2.
4.  Påfwel Nihlsson, crone 1,                                               5 1/12.  3 3/4.
5.  Per Andersson, crone 1,                                               10 5/16.  8.
6.  Lars Simsson, crone 1,                                                   8 4/9.   6 1/4.
7.  Anders Olsson, crone 1,                                               11 8/9.   8 1/2.
8.  Herr Erich Tawest, skattehemman 1, Karåhz,                 9 1/2.   3 3/4.

             Uthjordh.
     Pär Biörsson i Åketorp, crone,                                       4 2/3.   3.
                                                                            __________________
                                                                   Summa.          73.       50.

Nota Bene.
När desse 7 grannar wardhe lijka dehlte kommer på
hwar 9 1/14. tunland, dhet är 6 tunland åhrligit uthsädhe, och
engh 6 4/7 lass.