G2:108c(Beskrivning:)
                      Descriptio.                              Horfwor. giärdhe. summa. lass.
                                                                    tunland. tunland. tunland. engh.
     Tompteby beståår af 6 hemman, 1 skatten
     och 5 crone.
A.  Åkeren i giärdhet beståår af swartmylla öhrblandat
     medh hallbotten undher, till                                                  30 1/2.
B.  Horfworna beståå af rödh öhrjordh, mycket skarpa,            26.
C.  Engen en deehl skenwall en deehl af medhelmottigh
     grässwäxt skoughwuxen och i södhra engen
     starr som kan in alles berächnas, till                                                 40.

     Är och till denna by nodhtorfftigt1 muhlbete på
     alfwaret, oansedt dhet är mycket skarpt då torck-
     åhr är, sampt steenbrott på sina eghor.
                                                                    ______________________
                                                                                             56 1/2.    40.

                         Grannarna.
1.  Enckian hustru Kierstin, skatte wrak 1,       11.    5 1/7.  16 1/7.  6 6/7.
2.  Nihlz Torstensson, skatte 1,                        5 1/2.  6 6/7. 12 5/14.  9 1/7.
3.  Joen Joensson, skatte wrak 1,                   1 1/2.  5 1/7.   6 9/16.  6 6/7.
4.  Mattz Eloffsson, 1 crone,                              3.     3 3/7.   6 3/7.   4 4/7.
5.  Eloff Pärsson, skatte wrak 1,                       4.     4 2/7.   8 2/7.   5 5/7.
6.  Trullz Pärsson, skatte wrak 1,                      1.     5 1/7.   6 1/7.   6 6/7.
D.  En håp som lydher till Räpplinge Prästegårdh lit       1/2.       1/2.
                                                           ___________________________
                                                  Summa.          26.   30 1/2.  56 1/2.  40.

Nota Bene.
Lijka giordhe löper på hwar 8 4/5 tunland, dhet
är 6 tunland åhrligit uthsädhe, och 6 1/5 lass.


____________________
1Fel för nödhtorffigt.