G2:110(Rubrik:)
Geometrisk charta af Eppelrum i Repplinge sochn och Slättebo häradh.


(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                  Horfwor. giärde. summa. engh.
                                                                    tunland. tunland. tunland. lass.
     Eppelrum 5 cronehemman och en skatte uthiordh
     medh trinne1 prästehåpar.
A.  Åkeren beståår af öhrjordh och swartmylla, mycket stenigh
     och skarp medh hallbotten undher,                                        40.
B.  Horfworna af dito jordmon,                                                  6 1/2.
C.  Engen beståår af skenwall, och en deehl soughwuxen2, in alles till      30.
                                                                     ______________________
                                                                                                 46 1/2.  30.


     Lijtet skarpt muhlbeete, och fijske i Öster siön,
     men inga andra harligheeter3.

                   Grannarna.
1.  Nihlz Månsson, 1 skatte wrak,                             4.     8 4/9.  12 4/9.  7.
2.  Pär Joensson, 1 crone ödhe,                                 2.     8 4/9.  10 4/9.  7.
3.  Måns Jönsson, dito,                                               1/2.  6 1/3.    6 4/9.  5.
4.  Nihlz Pärsson, dito,                                                      6 1/3.    6 1/3.   5.
5.  Lars Ohlsson, 1 crone, fordom frelse herr Carl Sparres, 4 13/14. 4 13/14. 3
     Twenne håpar till Räpplinge Prästegårdh,                      1 1/2.   1 1/2.

                Uthjordh.
     Lars Steensson i Räpplinge, skatte,                               4 2/9.   4 2/9.   3.
                                                                     ______________________
                                                                 Summa.   6 1/2.  40.  46 1/2.  30.


Nota Bene.
Like giordhe alla 5 hemman be-
komma hwar 8 1/10 tunland, dhet är 5 1/2 tunland
åhrlig åker, engh 5 2/5 lass.


Een frälse uthiordh som Ambiörn Larsson i
sitt geometriska arbete förmähler, weet
ingen af uthan moste wara inlagdt undher
dhet förbytte frälsehemmanet.

Dhe twenne uthjordher som och Ambiörn
Larsson uthi sitt arbete omtahlar, finnes
ey heller någon berättelse om, uthan för-
meenes wara cronohemmanen undher
lagdhe för dheras ringheet skull.


(Karttext:)
Räpplinge bys eghor mötha.
Ahlfwaret möther.
Buskasie.
Engh.
Steenbroon.
Ahlfwaret möther.
Eek och hassel skogh.
Tompteby eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


___________________
1Fel för twenne?
2Fel för skoughwuxen?
3Fel för härligheeter.