G2:111b(Beskrivning:)
                   Descriptio.                               giärdhe. hårfwor. summa. engh.
                                                                  tunland. tunland. tunland. lass.
     Swarteberga beståår af 4 cronehemman och 1 skatte,
     sampt 4 crone uthjordher. Hwar ibland är ett
     crone hemman berächnat och inslutet som i jordheboken
     nämnes Kiärr widh nampn, och finnes igen
     sub nummero 1.
A.  Åkeren är aff örjordh, een deehl mycket grundh och stenigh,
     horfworna äre mächta grundhe och skarpe och kunna föghe
     skyhla bijlen, till                                                                46 1/4.
B.  Engen är emillan åkrarna aff medhelmåttigh godh hårdhwall,
     men en deehl närmast Kiärrgårdhen är skarp skenwall
     medh hallebotten undher, en dehl är och skogwuxen, giör till-
     hopa in alles wedh pass, till                                                            42.

     Uthmarcken på Ahlfwaret gåår alt nedher till siöön, och  hafwer
     dhenne by sitt steenbrott dher sammestädhes.

                     Grannarna.
1.  Joen Karlsson i Kiärr, 1 crone,                          7 1/3.  1 1/2.  8 5/6.  8.
2.  Per Andersson, skatte wraak 1 ödhe,                3 1/2.   2.      5 1/2.  4.
3.  Lars Månsson, skatte wraak 1,                          5 1/3.  2 1/2.  7 5/6.  6.
4.  Erich Joensson, skatte wraak 1,                         6 1/9.  2 1/2.  8 5/6.  7.
5.  Valenten Uogel1, skatte 1,                                  9 1/3.  1 1/2. 10 5/6. 11.

               Uthjordher.
     Andhers Orm i Tryggesta, crone,                       1 1/12.      1 1/12.  1 1/2.
     Hustru Maria, Bengtz enckia i Kålstadh, crone, 1 1/12.     1 1/12.  1 1/2.
     Pär Andersson här i byn, crone,                         2 2/9.       2 2/9.   3.
     Lars Månsson här i byn, crone,                           1/4.          1/4.
                                                          __________________________
                                                 Summa.                36 1/4. 10.  46 1/4.  42

Nota Bene.
Dhesse cronehemman alla lijka dehlte föruthan skattehemmanet, löper på
                                                                                                          hwar,
in alles 8 3/4 tunland, dhet är åhrligit uthsädhe på hwar 6 tunland, engh 8 lass.


_______________
1Fel för Fogel?