G2:115b(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                                          Giärdhe. engh.
                                                                                             tunland. lass.
     Runnerum beståår af 6 cronehemman, af hwilka
     är 2 heela och 4 halfwa.
A.  Åkeren beståår så i giärdhe som i horfworna af sandhjordh
     och äro alla dehlte dhem effter ahlentahlet emillan i horfworna som
     i giärdhet, åker in alles,                                                        52.
B.  Engen är af skarp hårdwall medh eek och lindhe skough och
     buskasie bewäxt, och kan eij högre berächnas än till,                       42.
     Nödhtorfftigt muhlbeete på uthmarcken emillan siön och
     byn, sampt steenbrott på Högzrums Kyrckiebyz eghor.
     Lijdher dhenne by så wähl som alla byiar här i sochnen stoor
     skadha så på åker som engh af  diuren och willswijnen.

                      Grannarna.
1.  Hålsten Wåhlmarsson, 1/2 crone,                                         5 7/9.    4.
2.  Lars Pärsson smedh, 3/4 crone,                                           8 2/3.    7.
3.  Swän Pärsson, 1/2 crone,                                                    5 7/9.    4.
4.  Swän Ohlsson, 1 crone,                                                    11 5/9.   10.
5.  Pär Bothweedhsson, 1 crone,                                            11 5/9.   10.
6.  Oloff Andhersson, 1/2 crone,                                               8 2/3.     7.
Nota Bene.
Hafwer och en uthiordh inne medh sitt halfwa hemman 2 8/9 tunland, och är
inrächnat i dhe 8 2/3 tunnors landh.
                                                               _________________________
                                                            Summa.                       52.     42.

Nota Bene.
När dhesse 6 grannar wardhe lijka bekommer
hwardera 8 2/3 tunland, dhet är 5 tunland åhrligit uthsädhe,
och engh 7 lass.