G2:116c(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                 Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                    tunland. tunland. tunland. lass.
     Högzrums kyrckeby beståår
     af 5 hemman, 1 skatte och 3 crone, sampt
     1 prästebohl, crone uthjordh 1, och
     4 håpar.
A.  Åkeren beståår af rödh öhrjordh medh hallbotten
     undher, till                                                                             46.
B.  Horfworna af ditto jordemon mycket skarpa, till                    21.
C.  Engen är fuller stoor till widden, men dhen half-
     deehlen som sträcker sigh till Runnerums by,
     brukas till beetzmarck, effter hon för soughen1
     och morasen intet kan bergas, dhen andra dehlen
     är af medhelmottigh gräswäxt och sough-
     wuxen1, hwilken intet högre kan wärderas
     än in alles, till                                                                                  52.
                                                                          ____________________
                                                                                                  67.    52.

     Nödhtorfftigt muhlbeete finnes till dhene by,
     och sträckia dheras eghor sigh till Callmar sundh,
     hafwer och dhenne by steenbrott på sijna eghor.

                 Grannarna.
1.  Prästebohlet till Högzrums kyrckia,                     1.   3 3/10.   4 3/10.  3.
2.  Jons Pärssons, 1 cronehemman ödhe,                 5.   9 1/2.  14 1/2.  13.
3.  Joen Pärsson, 1 skatte wraak,                             8.    9.      17.       12.
4.  Joen Ohlsson, 1 skatte wrak,                              4.    9.      13.       12.
5.  Hindrich Joensson, 1 skatte,                               3.   7 1/5.  10 1/5.    9.

            Uthjordhen medh håparna.
D.  Een håp som ligger i giärdhet lit D, och lydher
     till Wärskans hemman hwilket Hindrich Joensson
     nummero 5 brukar,                                                   2 1/2.  2 1/2.   1/4.
E.  Twänne håpar som lydha till Prästebohlet i Högzrum,  4 1/2.  4 1/2.  2 ½.
F.  Een håp som Johan Bertilsson i Wijpetorp brukar
     för uthjordh, crone                                                       1.        1.      1/4.
                                                                         ____________________
                                                        Summa.          21.    46.     67.     52.

Nota Bene.
När desse 3 crone warda lijka deehlte tijllijka medh uthiordhen
ifrån Wijpetorp, löper på hwar 15 1/6 tunland, dhet är 10 tunland
åhrligit uthsädhe, engh 12 1/3 lass.

___________________
1Fel för skougen?