G2:117(Rubrik:)
Geometrisk charta af Rälla i Högzrum sochn och Slättbo häradh.


(Beskrivning:)
                  Descriptio.

     Rälla enstakat, och berattas1 hafwa warit 1/2 cronehemman, dhen sidsta
     åboen widh nampn Jöns Pärsson brukat, dhetta hemman hafwer
     nu någon tijdh legat ödhe såsom dhet och ännu är, och är dher
                                                                                cronones sågare
     inqvarterat Johan Danielsson benämdh, som achtar husen.
A. Åkeren beståår af sandjordh intet tienligh till annat än rågsädhe, och måste
     åhrlig halfparten trädhas, är in alles till                                17 tunland.
     Föruthan Eske horfwa, som nu är dher ifrån stängdh medh en steen-
     gårdh till Eekerums engh och ligger dhenne åker nu alt i fast lindha
     och bärgas öfwer alt höö till cronan, giär åhrligt uthsädhe 8 1/2 tunlandh.
B.  Engen är af medhelmottigh hårdhwall, och något bewäxt medh eeke-
     skogh iblandh som då åkeren blifwer häfdat, icke högre kan berächnas
     än till,                                                                                        12 lass.
C. Ingen uthmarck är till dhenne gårdh meer än dhedh3 som innom steen-
     gårdhen är, nembligen en lijten haga emillan giärdhet och Wester siön,
     emedhan skogen sunnan för hagen Tallen benamnd2 kommer Högz-
     rumsborna och Runnerumsborna till, hwilken är dheras
     uthmarch och icke Rällas, finnes altså till dhenne gårdh inga
     andra härligheeter än öfwanbemählt är.

                Frigeli charta öfwer Rälla finnes sidst
                i denna book.


(Karttext:)
Callmar sund.
Ekerums eghor mötha.
Eske horfwan.
Beetz hage.
Engh.
Ahlfwaret möther.
Engh.
En skogh, Tallen benambdh2.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan)
Scala ullnarum.


______________________
1Fel för berättas.
2Fel för benämnd.
3Fel för det.