G2:118b(Beskrivning:)
                  Descriptio.

     Ekerum hafwer brukat till cronones engh undher Borckholms
     skiäfferij, men bergas nu af herr houfmannen Lars Assarsson
     för arrende, och boor dher een engewachtare widh nampn
     Pär Böriesson.
A. Åkeren som nu brukas af bemälte engewachtare är af sandjordh, en deehl
     öhrblandat är in alles,                                                      7 tunland.
     Hwar medh förståås Eske horfwan, som ifrån Rälla tagen är.
B. Dhet öfriga som säjes fordhom hafwa warit uptagen till åker ligger
     längst uth medh steengårdhen sub signo B, och är mycket
     höghländt af bara sandjordh skarp och steenigh, hafwer fuller
      warit sådt, men säjes intet kunna bära någon sädh,
     emedhan dhet lijgger på skarpa landborgen, men dhen
C. platzen nedhan för åhsen sub signo C, dher han blefwe
     dijkat och wähl ansadh, som sigh böhr, ehuruwähl han
     alldrigh warit brukat, synnes han doch snarare
     kuna tiena till åker wedh pass,                                     5 1/2 tunland.
                                                                                _______________
                                                                                     12 1/2 tunland.
D. Engen beståår af medhelmottigh gräswäxt och kan dher
     bergas wijdh pass,                                                         60 lass.
     Hafwer ingen uthmarch uthan en haga emellan steengårdhen och
     Wäster siöön, hwilken förr warit brukat till stoo haga
     dhen tijdhen stuterij höltz widh Halltorp.
     Een engzhåp som lydher till Hogzrums1 Prästgårdh.


_______________________
1Fel för Högzrums.