G2:120(Rubrik:)
Geometrisk charta af Wijpetorp i Högzrums sochn och Slättbo häradh.


(Beskrivning:)
              Descriptio.                                                                      Åker. engh.
                                                                                                 tunland. lass.

     Wijpetorp cronehemman 1 heelt och 2 halfwa sampt 1 skatte uthiordh,
A. Åkeren så i horfworna som giärdhet är skarp rödh öhrjordh medh hallbotten,
B. Engen lijten och skarp gräswäxt och en deehl skoughwuxen, in alles till
C. Dymossen nedhanför giärdhet, uthi hwilken dhe tillförendhe hafwa kunnat
     bärgatt groff starr sigh till hielp, men nu aldehles intet bärandhe.
     Dhenne by hafwer ingen uthmarch, uthan allenast emillan giärdhet
     och horfwona, widh pass 350 ahlnar och dhen lilla mossen som
     ligger nedhan för giärdhet, elliest moste dhe alt tillijta om-
     liggiandhe byiar om muhlbeete, intet steenbrott uthan
     på Högzrums eghor.

                      Grannarna.
1.  Daniel Joensson, 1/2 crone,                                                 6.        4.
2.  Hans Hansson, 1 crone,                                                      6.        4.
3.  Johan Bertillsson, 1/2 crone,                                                6.        4.

                  Uthjordh.
     Hindrich Joensson i Högzrumz by, een skatte uthjordh
     till Giertru Werres hemman,                                                 6.       4.
                                                                             _____________________
                                                                          Summa.         24.     16.

Nota Bene. Åhrligit uthsädhe 4 tunland, engh 4 lass.


(Karttext:)
Mosse.
Eek skough.
Ahlfwaret möther på alla sijdhor om dhenne byens eghor.
Engh.
Eek skough.
Engh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.