G2:122c(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                  tunland. tunland. tunland. lass.
     Karum beståår af 3 heela hemman och 1 skatte
     uthjordh som lydher till Karås.
A. Åkeren är af rödh öhrjordh, medh grund hallbotten
     undher, till                                                                          25.
B. Horfworna af ditto jordhemon, till                                        10.
C. Engen beståår af skarp skenwall, hwilken
     synnes fuller temmeligen storr till widden, men
     aldeles skoghwuxen och morasigh öfwer alt och kan
     samma engh ey högre berächnas in alles än till,                               30.
D. Een watten skwallta, Lars Booessons nummero 2.
                                                         ____________________________
                                                                                                 35.    30.

     Nödhtorfftight muhlbeete är till dhenna by,
     intet strandfijske, steenbrott hafwa dhe
     fuller på sina eghor, men få intet bryta
     dher någon steen för hasselskogen, som är
     förbudin till kongliga maijttz jaghparck, uthan
     måste sökia steenbrott på andras eghor.

                          Grannarna.
1.  Måns Nihlsson, 1 crone,                                    2.  3 2/3.  5 2/3.  4 1/2.
2.  Lars Booesson, 1 crone,                                    3.  6 2/3.  9 1/3.  7 1/2.
3.  Pär Nihlsson, 1 crone,                                       5.  7 1/3. 12 1/3.  9.

                          Uthiordhen.
     Herr Erich Tawast 1/2 skatte som lydher till Karås
     och kallas uthiordh,                                                 7 1/3.  7 1/3.  9.
                                                                    _______________________
                                                           Summa.      10.   25.    35.   30.

Nota Bene.
Dhesse lijka giordhe, bekommer hwardera
9 1/3 tunland in alles, dhet är 6 1/2 tunland åhrligt
uthsädhe, engh 7 2/3 lass.