G2:123c(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                                      Åker.  engh.
                                                                                     tunland.  lass.
     Wedby cronehemman 4 1/2.
A. Åkeren beståår af öhrjordh medh hallbotten,
     så i horfworna som i giärdhet, och blifwer in alles till,     43
B. Engen är af skeenwall, öfwerwäxt medh
     ungh eekeskogh och buskasie, kan berächnas till,                      24..

     Befinnes till dhenne by nödhtorffight muhlbeete
     på östre och södher sijdhan om byn, sampt
     steenbrott på Hogzrums1 eghor, men på sina
     eghor få dhe intet röra något steenbrott
     för skogen skull.
  
                    Grannarna.
1.  Ögissle Larsson, 1/2 crone,                                          5 1/4.   3.
2.  Joen Jönsson, 1 crone,                                                  9.       5.
3.  Bengt Jonsson, 1 crone,                                              9 3/4.   5 1/4.
4.  Lars Dusse skogwachtare, medh uthiordhen som är
     2/3 tunland, 1 crone,                                                   11 1/4.   6 1/2.
5.  Måns Swensson, 1 crone,                                           7 3/4.   4 1/4.
                                                               ________________________
                                                    Summa.                       43.       24.

Nota Bene.
När dhesse 4 1/2 cronehemman dehlas lijka effter
proportion, kommer på hwar heel 9 5/9 tunland,
dhet är 6 1/2 tunland åhrligit uthsädhe, engh
5 1/3 lass, den halfwa får 4 7/9 tunland, dhet är
3 1/4 tunland åhrligit, engh 2 2/3 lass.(Vänster om nummer 4:)
Dhenne uthiordhen hafwer
fordom warit frälse
och hördt herr Conradh
Fallkenbergz till, och legat
till Sättra i Giärdzlösa
sochn som Abram Ahron-
son benämbd, brukat.


_____________
1Fel för Högzrums.