G2:124(Rubrik:)
Geometrisk charta af Abbenetorp i Högzrum sochn och Slättbo häradh.


(Beskrivning:)
               Descriptio.                                                                 Åker. engh.
                                                                                             tunland. lass.
     Abbenetorp beståår af 2 cronehemman och 1 uthiordh.
A. Åkeren beståår af rödh öhrjordh medh hallbotten undher, till  10
B. Horfworna af ditto jordmon, till                                                6.
C. Engen en deehl hårdhwall, tämmelig skarp och rätt öfwer medh buskasie,
     lindh och ungh eeckeskogh, kan blifwa in alles då medhelmottigh
     gräswäxt är, till                                                                               13.
     Lijtet skarpt muhlbeete på Alfwaret och steenbrott på annans
     eghor medh dehras loff och minne, och ellist finnes till dhenna
     by inga andra härligheeter.                                          _____________
                                                                                                  16.    13.

                     Grannarna.
1.  Swen Joensson, 1 crone,                                                     9 11/13.  8.
2.  Jöns Joensson, 1 crone,                                                       4 12/13.  4.

                En uthjordh som brukas aff
     Swen Joensson här i byn om,                                               1 3/13.   1.
                                                                              __________________
                                                                          Summa.         16.      13.

Nota Bene.
Dhesse lijka giordhe få hwardera 8 tunland,
dhet är 5 tunland åhrligit uthsädhe, och 6 1/2 lass engh.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Byggningz tompt.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Engh.
Eek skough och lindh skough.
Ahlfwaret möther.
Eek skough och lindh skough.
Ismanstorpz eghor i Longlööthz sochn mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.