G2:125(Rubrik:)
Geometrisk charta af Petegiärde i Lööthz sochn och Förebo häradh.


(Beskrivning:)
           Descriptio.

     Petegiärde cronehemman 1, åboen Pär Larsson.
A. Hafwer åker som beståår en deehl af sandblandat, en deehl
     gruusachtigh swartmylla, till                                                13.
B. Trädhet som uthi giärdhet ligger är swartmylla, men
     dhet andra uthan som är twänne stoora horfwor är
     öhrjordh, till                                                                       7.
                                                                                       _____________
                                                                                              20.
     Nota Bene.
     Dhen ena trädhes horfwan signo Nota Bene är odugligh och ligger
     ödhe till 2 1/2 tunland, hwilken när hon afdrages af tuntahlet
     blifwer allenast uthsädhet, in alles                    18 tunland.
C. Engen af medhelmottigh gräswäxt, till                                            12.
                                                                                        ____________
                                                                                             18.       12.
     Till dhetta hemmanet är ingen skough, nödh-
     torfftigt muhlbeete på Ahlfwaret, fijske i Öster
     siön sampt och skiählfijske.

     Nota Bene.
     På dhenne gårdh kan uthsåås åhrligt
     12 tunnor.


(Karttext:)
Jursta eghor mötha.
Arbolunda eghor mötha.
Ahlfwaret.
Träsk.
Beethes haga.
Engh.
Starr engh.
Ahlfwaret möther på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.