G2:126(Rubrik:)
Geometrisk charta af Torpehorfwa i Lööth sochn och Förebo häradh.


(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                                           Åker. engh.
                                                                                         tunland. lass.
     Torphorfwa 1/4 crone hemman, aldeles afhyst och
     ödhe, ligger för fäfooth.
A. Åkeren beståår af sandmylla, till                                          7.
B. Engen är grof hårdwallz engh, uthan dhen öfriga platzen
     kan brukas till kiödderbeete, och intet till at slåå och kan
     för dhen skull intet högre berächnas än effter grof starr,
     in alles till,                                                                                     5.

     Till dhenne gårdh finnes ingen skogh, muhlbeete alt
     omkringh sigh på Ahlfwaret, dheras eghor komma inthet
     till siöön för Arbolundana skull, och andra nyttigheeter
     äro här till intet.

Nota Bene.  I åhrligit uthsädhe på denne gårdh är 3 1/2 tunland.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Kiödder beethe.
Ahlfwaret möther här.
Ahlfwaret möther här.
Engh.
Gårdz ställe.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.