G2:127c(Beskrivning:)
                    Descriptio.                               Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                    tunland. tunland. tunland. lass.
     Arbolunda beståår af 1 skatte
     och 4 1/2 crone hemman, hwar af 1 ödhe och
     allenast en stuga och ladha beholdna uthan
     taak, croneuthiordh 1, prästestom 1.
A. Åkeren beståår af sandhmylla jordblandat,
     och nedher wedh siön sandjordh, in alles till,                           62.
B. Horfworna äre skarpa och liggia på Ahlfwa-
     ret öfwanför byen, och kunna ey högre
     rächnas än,                                                                             16.
C. Engen en deehl medhelmottigh hårdwall, till                                    52 1/2.
     och en deehl oduglig, som nu brukas till
     kiödderbeete.

     Ingen skough till dhenne by, muhlbeethe
     på Ahlfwaret och nödhtorffigt strandfijske
     och skiählfijske i Öster siöön.

                   Grannarna.
1.  Pär Ohlsson, 1 skatte,                                    2.    11 5/7.  13 5/7.  9 1/2.
2.  Anders Pärsson, 1 crone ödhe,                       3.     7.       10.       5 9/14.
3.  Pär Ehrsson, 1 crone,                                     2.    8 5/7.    10 5/7.  7 3/7.
4.  Anders Hansson, 1 crone,                              4. 12 94/142. 16 4/7. 10 3/15.
5.  Pär Anderssonz enckia, 1/2 crone,                  2.    6 5/14.    8 5/14.   5.
6.  Steen Ohlsson, 1 crone,                                 3.  12 4/7.    15 4/7.  10 3/14.

                Uthjordher.
     Lars Joensson i Askelunda,                                   3 1/14.   3 1/14.   2 1/2.
D. Till Löthz Prästegårdh, en engz hååp                                               2.
                                                                  ________________________
                                                  Summa.            16.    62.     78.     52 1/2.

     Pär Ohlsson och Pär Anderssonz enckia hafwa sina
     uthiordhar iblandh sitt ahlnetaahl in-
     rächnadhe, effter dhe liggia i dheras bohlfall1.

Nota Bene.
När dhesse 5 cronehemman medh dhet halfwa, wardha alla lijka
öfwer alt och få uthjordhe ifrån Askelundha till, bekommer
hwardehra 12 4/5 tunland, dhet är 8 2/3 tunland åhrligit uthsädhe
och engh 8 lass.


_____________________
1Fel för bohltall?