G2:134(Rubrik:)
Geometrisk charta af Kohraholmen i Lööth sochn och Förebo häradh.


(Beskrivning:)
                     Descriptio.

A. Kohraholmen kan ey högre rächnas före då medhelmottigh
     gräswäxt är än 6 lass och dhet mest grofft höö alt nermast siöökanten,
     som icke duger synnerligen till hästefodher, uthan åth boskapen,
     och bergas nu för dhenne tijdhen, dhenne holme till cronan.
     Item är på dhenne holme en kyrckeigårdh sub signo NB.


(Karttext:)
Öster siöön.
Engh.
Kohraholms hamnen.
Engh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.